Chúng ta sử dụng mệnh đề quan hệ để cung cấp thông tin bổ sung cho 1 câu mà không bắt đầu một câu khác . Bằng cách kết hợp câu với mệnh đề quan hệ , văn bản của bạn trở nên ngắn gọn hơn và bạn có thể tránh lặp lại một số từ .

 

Cấu trúc của câu mệnh đề quan hệ như thế nào

Hãy tưởng tượng , một cô gái đang nói chuyện với Tom . Bạn muốn biết cô ấy là ai và hỏi 1 người bạn vì anh ta biết cô ấy. Bạn có thể nói :

A girl is talking to Tom. Do you know the girl?

 

Nghe có vẻ khá phức tạp, phải không? Nó sẽ trở nên  dễ hiểu hơn với một mệnh đề quan hệ : bạn đặt cả hai phần của thông tin vào một câu. Bắt đầu với những điều quan trọng nhất - bạn muốn biết cô gái là ai

 

Do you know the girl …

 

Như bạn bè của bạn có thể không biết về cô gái,  bạn cần phải dùng thêm  thông tin bổ sung - the girl is talking to Tom. Sử dụng " the girl" chỉ trong phần đầu tiên của câu , trong phần thứ hai thay thế nó bằng đại từ quan hệ ( cho người, sử dụng đại từ quan hệ "who " ) . Vì vậy, câu cuối cùng là :

Do you know the girl who is talking to Tom?

 

Đại từ chủ ngữ hay Đại từ bổ ngữ:

Chủ ngữ và bổ ngữ đại từ không có thể được phân biệt bởi các hình thức của chúng - who, which, that được sử dụng cho chủ ngữ và đại từ bổ ngữ. Bạn có thể phân biệt như sau:

 

Nếu các đại từ quan hệ được theo sau bởi một động từ, các đại từ quan hệ là một đại từ chủ ngữ. Đại từ chủ ngữ phải luôn luôn được sử dụng.

 

the apple which is lying on the table

 

Nếu các đại từ quan hệ không theo sau bởi một động từ (nhưng bởi một danh từ hoặc đại từ), các đại từ quan hệ là một đại từ bổ ngữ. Đại từ bổ ngữ có thể được dùng trong mệnh đề quan hệ xác định, sau đó được gọi là Contact Clause

the apple (which) George lay on the table

Relative Pronouns

relative pronoun use example
who subject or object pronoun for people I told you about the woman who lives next door.
which subject or object pronoun for animals and things Do you see the cat which is lying on the roof?
which referring to a whole sentence He couldn’t read which surprised me.
whose possession for people animals and things Do you know the boy whose mother is a nurse?
whom object pronoun for people, especially in non-defining relative clauses (in defining relative clauses we colloquially prefer who) I was invited by the professor whom I met at the conference.
that subject or object pronoun for people, animals and things in defining relative clauses (who or which are also possible) I don’t like the table that stands in the kitchen.
 

 

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820894662184/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910488719891/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.977439702300303/977438422300431/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820857995521/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish