Bí quyết học giỏi tiếng AnhNói

Các mẫu câu dùng trong kỹ năng thuyết ...

Nếu làm việc với câu hỏi nhanh hay giải đáp về chủ đề bạn vừa thuyết trình chúng ta có các mẫu câu sau:

Các cụm từ sau hay được sử dụng để bạn kết luận trong 1 bài thuyết trình
 
... has a great influence on today's life.
Unfortunately, ... is hardly known today.
... should not be forgotten.
... has really impressed me.
I hope that one day ...
We should not forget ...
All in all I believe that...
Summing up / Finally it can be said that ...
Let me close by quoting ... who said, »...«
That was my presentation on ...
I am now prepared to answer your questions.
Do you have any questions?
 
 
Well, let's find out now how much you've learned.
Let's check how much you can remember from my presentation.
Are you ready for the quiz?
Let's do the quiz.
Okay, let's answer the questions now.
Question number one / two / three ...
Next question.
Who can tell me ...?
Exactly.
That's correct. / That's right.
That's not correct.
Try again.
I'll give you a hint.

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9lQluBDEIBH8UgTHX~;z8WLz2NIkWq5TA02NNhkS6Rou9P~;no46v1~;vzk4zVOkK~;Wzn~;Pzl7rgG~;3zLyGXTXzL2sWuXcZf5C~;mv6Vj9954cJJ76lPyK2XqLXLOeRlffSJgI~;tw1DLi2Y~_eOe~;Qrnf660N22J08~;aZf6oH8l~;EnwF~_9bjLxSn3tDgvrNehtzH~_hn9H~;jr81~;S~;O23rv6CPUy13A9HfMa~_v16ceK5wX0UuoVMw~;LJqOerT9GP7nUD~;O13Y8cPW31zhz~;w3xZsFPfRHwwvpD~;LI~_eUbkMO~_tp6HNjefy3~;sY8lec1zr8fB~;YjWG9gP4T7EYLz4zs~;FPm5r~;HbF~_nmvgT2xbgvceB~;e3n8i~;4H~;kp~;g37c7zDEWy9PfDLeoN~;Wi~;0J7s~;j8Q8jo1~;uT~;j

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910382053235/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.958082487569358/958081007569506/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pb.148867468490868.-2207520000.1441689145./983490355028571/?type=3&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820894662184/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish