Bí quyết học giỏi tiếng AnhNgữ Pháp

Cách sử dụng phân từ và các quy tắc cần nhớ

Phân từ

Có ba loại phân từ trong tiếng Anh: Phân từ hiện tại, phân từ quá khứ và phân từ hoàn thành. Bạn có thể biết người hai loại phân từ đầu tiên qua các thời và qua dạng tính từ.Bên cạnh đó, phân từ cũng được sử dụng để rút ngắn câu .

Phân từ hiện tại

.Phân từ hiện tại có dạng “ing” hẳn rất quen thuộc với các bạn:

§  from progressive / continuous tenses  – I am speaking.

§  as an adjective form – The film is interesting.

§  as a gerund – He is afraid of flying.

 

Không phải là trường hợp ngoại lệ trong chính tả khi thêm 'ing' :

Các phân từ hiện tại có thể được sử dụng để mô tả các động từ sau đây : come, go, sit

Ví dụ : The girl sat crying on the sofa.

 

Phân từ hiện tại cũng có thể được sử dụng sau động từ của các giác quan , nếu chúng ta không muốn nhấn mạnh rằng hành động đó đã hoàn thành . (xem Infinitive hoặc dạng Ing)

feel, find, hear, listen to, notice, see, smell, watch

 

Ví dụ : Did you see him dancing?

Hơn nữa, phân từ hiện tại có thể được sử dụng để rút ngắn hoặc kết hợp các hoạt động có cùng một chủ ngữ, ngữ cảnh

Ví dụ: She left the house and whistled– She left the house whistling.

Phân từ quá khứ

Bao gồm các dạng như sau:

§  from perfect tenses  – I have spoken.

§  from passive voice – The letter was written.

§  as an adjective form – I was bored to death.

 

Động từ thường  thời quá khứ hay thêm ed , tuy nhiên , lưu ý các trường hợp ngoại lệ sau trong chính tả.

Các phân từ quá khứ cũng có thể được sử dụng để rút ngắn hoặc kết hợp các câu bị  động có cùng một chủ ngữ.

Ví dụ : The boy was given an apple. He stopped crying. – Given an apple, the boy stopped crying.

Phân từ hoàn thành

Phân từ hoàn thành có thể được sử dụng để rút ngắn hoặc kết hợp các câu có cùng một chủ ngữ, nếu ...

 ... một hành động (khi mà các phân từ hoàn thành được sử dụng) được hoàn thành trước khi hành động tiếp theo bắt đầu .

Ví dụ: She bought a bike and cycled home. – Having bought a bike, she cycled home.

 ... một hành động đã được diễn ra trong một khoảng thời gian khi một hành động khác bắt đầu .

Ví dụ : He had been living there for such a long time that he didn't want to move to another town. – Having lived there for such a long time, he didn't want to move to another town.

 

Phân từ hoàn thành có thể được sử dụng trong cả câu chủ động và câu bị động

§   câu chủ động : having + past participle (Having cooked, he set the table.)

 

§   câu bị động: having been + past participle (Having been cooked, the food looked delicious.)

 

 

Sử dụng câu phân từ

Nếu một câu được rút ngắn bằng cách sử dụng, participle construction, mệnh đề được gọi là mệnh đề động từ .

Ví dụ : Watching TV, she forgot everything around her

Trong tiếng Anh, câu phân từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản viết để đưa rất nhiều thông tin vào một câu.

Khi rút ngắn hoặc kết hợp các câu với participle construction, cần nhớ các quy tắc sau:

 Cả hai câu cần phải có cùng một chủ ngữ

 Các phần ít quan trọng trở thành mệnh đề phân từ . Thông tin quan trọng luôn luôn phải ở mệnh đề chính .

 Hãy chắc chắn rằng , bạn sử dụng các loại phân từ đúng

  Các liên từ as, because, since và relative pronouns who, which bị bỏ

 Các liên từ before, when  được sử dụng trong mệnh đề động từ .

 Các liên từ after, while  có thể được sử dụng hoặc bị bỏ

 

 

 

 

Câu phân từ với các chủ ngữ khác nhau

Đôi khi câu phân từ có thể được sử dụng ngay cả khi các câu được kết hợp không có cùng một chủ ngữ. Đây là trường hợp ví dụ nếu mệnh đề chính có một trong các động từ sau + đối tượng :

feel, find, hear, listen to, notice, see, smell, watch

Ví dụ : I heard him playing the guitar.

Ở đây , các câu phân từ phải trực tiếp theo bổ ngữ đang liên quan đến . (Lưu ý: . Một số động từ đề cập ở đây cũng có thể được sử dụng ở dạng nguyên thể.

Với participle construction  cũngvậy, nếu cả hai đối tượng được đề cập ( thường từ ' with' được đặt trước chủ ngữ trong câu phân từ) . Dạng này ít được sử dụng hơn. .

Ví dụ : Mrs Jones went to New York. Mr Smith took up her position.
→ (With) Mrs Jones going to New York, Mr Smith took up her position.

 

Câu phân từ không đúng

Ngoài các trường hợp ngoại lệ nêu trên, câu phân từ và mệnh đề chính cần phải có cùng một chủ ngữ . Nếu không thì câu sẽ rất lạ

Ví dụ: I was driving on the motorway, when the baby started to cry.
→ Falscher Partizipialsatz: Driving on the motorway, the baby started to cry.

 

Trong ví dụ này, bạn có cảm giác rằng em bé đã điều khiển chiếc xe . Vì vậy, câu này là sai trong tiếng Anh chuẩn . Trong ngôn ngữ giao tiếp tiếng Anh, những " câu phân từ không chính xác ' thường được chấp nhận, và thậm chí bạn có thể tìm thấy một ví dụ trong Hamlet của Shakespeare :

Now, Hamlet, hear. ’Tis given out that, sleeping in my orchard, a serpent stung me.

 

Theo các văn bản trước kia, người ta nói rằng cha của Hamlet đã bị cắn bởi một con rắn. Tuy nhiên nếu dịch theo đúng ngữ pháp thì con rắn đang ngủ khi nó cắn cha của Hamlet .

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820857995521/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJxFlNuRxTAIQzva4W3Tf2ObiIj7eUZCxoakS27p1WOtYfnXL0u3lMUNHbbqV3c~;q7~_c8rHqRf29q3vnExrUJ890efyst4I~;fjy6kO~;oX39vJ69~_nBzIlyIf~_J0c0E~;~;GLo1OZFX7C8NnLE8~;tWnXlmfc19d~;9xv7~;N0BN3IF~;2c5QO~;M~_~;O~_ca8Ht78mc~;hfHTeW~;jeJjK6kOc9ZRnvI1XkqS~;W60G9~_TL0pF~_nf~;v6N1ewNFmwL6dWR33QH~;76n60i4z2F83gY9UV~;GvzcL0vsiyjrc~;pTnpfYRw~;6a~;L2~;Jp67q~_d6afIF~_9byf3vBHP~;rDEv531d5Mk7zX10CXCtDr81WX2Y~;vkejN~_DW~_E8ztvnfWvP89GFeuD7tUpyDiv5oh9~_357jz~_Xx876emG~;e7728cP6T

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.958082487569358/958080297569577/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish