Cấp độ hiện tại của bạn:
Khóa học Online
1 LINKLANG 01
Cấp độ
Starter
Đăng ký
Chi tiết
Khóa học Offline
1 ACTIVE Waiting List Phương Mai (không được xoá học viên)
Học phí
7,200,000 VNĐ
Thời gian
Chờ xếp lịch
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
2 ACTIVE Waiting List Trương Định (không được xoá học viên)
Học phí
8,400,000 VNĐ
Thời gian
Chờ xếp lịch
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
3 Junior Mini A** (C08)
Học phí
7,200,000 VNĐ
Thời gian
9:30-11:30 Thứ Bảy
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
4 Junior Mini A** (C22)
Học phí
7,200,000 VNĐ
Thời gian
16:00-18:00 Thứ Bảy
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
5 ACTIVE Waiting List Trần Đăng Ninh (không được xoá học viên)
Học phí
8,400,000 VNĐ
Thời gian
Chờ xếp lịch
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
6 EXPIRED Waiting List Phương Mai (không được xoá học viên)
Học phí
0 VNĐ
Thời gian
1
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
7 EXPIRED Waiting List Trương Định (không được xoá học viên)
Học phí
0 VNĐ
Thời gian
1
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
8 Flamingo Kindergarten (2-4yrs) 2020-2021
Học phí
0 VNĐ
Thời gian
09:30;10:00
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết
9 Flamingo Kindergarten (4-6yrs) 2020-2021
Học phí
0 VNĐ
Thời gian
10:00;10:30
Cấp độ
Đăng ký
Chi tiết